Pågående projekt

Beroende på omvärldens utmaningar bedriver EDF olika projekt. För närvarande finns projekt Elmarknadshubben.

 

Projekt Elmarknadshubben

Den 6 februari 2019 startade EDFs projekt för Elmarknadshubben. Vi samarbetar med Svenska kraftnäts projektledare, med Energimarknadsinspektionen och med andra aktörer i branschen. I projektet deltar ett 20-tal av EDFs medlemsföretag.

Inriktningen på projektet är att stötta medlemsföretagen i omställningen till Elmarknadshubben och till Elhandlarcentrisk modell. Det finns flera spår i detta:

 • Vi jobbar med frågor kring inventering, validering och migrering av strukturdata för att stötta medlemsföretagen i Svenska kraftnäts delprojekt för migrering. Vi har regelbunden kontakt med Svenska kraftnäts projektledare och de har besökt EDF vid flera träffar.
 • Vi jobbar också med frågor riktade mot framtida kundservice inom elhandel och förändringar i organisation och process inom både elhandel och elnät.
 • Ett tredje spår är de affärsmässiga utmaningar som både elhandelsföretaget och elnätsföretaget står inför rörande sitt varumärke, tjänster och affärsmodell.

Förutom ovanstående har vi i projektet även ett spår för att stötta projekt- och förändringsledare i omställningen ute i det egna företaget.

 

Detta erbjuder projektet

Regelbundna träffar, 4-6 gånger per år:
Inom projektet planeras ett antal träffar varje år. Träffarna kommer att innehålla inbjudna föreläsare men det finns även tid för erfarenhetsutbyte mellan EDF-företagen.

Genomförda och planerade träffar 2019:

 • 6 februari, projektledarträff, Stockholm, med Svenska kraftnät m fl
 • 10 april, träff med inriktning projekt- och förändringsledning 
 • 7-8 maj, EDF Energiarena, Solna. Tema migrering, elhandlarcentrisk modell, kreditrisker, inbjudna från Svenska kraftnät, Elevait Consulting, JuraB
 • 24 maj och 5 juni, uppföljning inventering/datakvalitet - online
 • 18 september, träff med inriktning organisation/kundservice - elhandel
 • Oktober, uppföljning inventering/datakvalitet - online
 • November, träff med inriktning affär, varumärke, tjänster
 • December, eventuell ny träff med Svenska kraftnät

Träffarna genomförs till självkostnadspris.

 

 

 

 

 

Projektplats

Vi har startat en ny projektyta på ProjectPlace där vi kan lägga ut information och nyheter, samla dokument, ha konversationer om olika ämnen osv.

Projektarbetsgrupper

Vi har möjlighet att starta mindre grupper inom projektet som kan arbeta med delfrågor, t.ex. undersöka något problem, svara på remisser eller svara på planer och dokument som Svenska kraftnät lägger ut.

Webbinarier/virtuella träffar

Vid behov.

För mer information om projektet och anmälan kontakta:

Håkan Sundberg, Sweco Digital Management, 070-312 64 02 Mail: hakan.sundberg@sweco.se