Profilområden

EDF bedriver verksamhet inom sex olika profilområden och vänder sig till yrkesprofessionella i flera grupper i medlemsföretagen. Det handlar om områden som informationssäkerhet, informationsförvaltning, kundservice, upphandling samt IT-system, utveckling drift och strategi. Förutom dessa så har vi även aktiviteter för att bevaka energibranschens utmaningar.

EDF erbjuder regelbundna seminarier där man som medlemsföretag kan delta utan kostnad. Ingen begränsning i antalet deltagare. Vi erbjuder också fysiska träffar inom vissa av profilområdena, samt svarar på remisser.

Informationssäkerhet

Omvärldens växande hotbild gör att betydelsen av informationssäkerhet och cybersäkerhet har ökat de senaste åren för att minska risken för incidenter. Branschen ska också uppfylla och efterleva direktiv som NIS, NIS2, och vissa även säkerhetsskyddslagen. Det finns ett flertal olika ramverk och standarder som företaget kan arbeta med.

EDF har under de senaste tre åren genomfört ett stort antal seminarier med inriktning på informationssäkerhet och cybersäkerhet. Frågorna är också ständigt närvarande på olika träffar inom föreningen som t.ex. när IT-nätverket träffas eller på EDF:s årliga Energiarena.

EDF fungerar också som remissorgan och har svarat på flera remisser bl.a. kring föreskrifterna till  NIS2.

Vill du veta mer? Kontakt: Ove Nilsson, Gävle Energi, ove.nilsson@gavleenergi.se

Informationsförvaltning

Betydelsen av informationsförvaltning har ökat i och med att mängden information som hanteras har ökat både vad gäller OT och IT. Den stora mängden information behöver beskrivas och förvaltas för att kunna ge de operativa processerna korrekt och tillgänglig information. Informationsförvaltning och struktur på informationen blir också viktig i relation till att kunna bygga en säker informationshantering.

EDF har en lång tradition av att arbeta med frågor inom informationsförvaltning. Under flera år drevs NäRA (Nätverket för Registratorer och Arkivarier) och ett nätverk kring anläggningsdokumentation. Under de senaste tre åren har EDF genomfört ett antal seminarier kring informationsförvaltning och kring informationsförvaltningens betydelse i relation till informationssäkerhet. Fysiska träffar är under planering.

Vill du veta mer? Kontakt: Håkan Sundberg, Energidataföreningen, hakan.sundberg@mytomorrow.se

IT-system, utveckling, drift och strategi

Det finns många frågor kring energiföretagets IT-system. Det kan handla om utveckling eller val av leverantörer och system, driftsfrågor, eller en strategi för och organisering av IT-verksamheten. Stora frågor rör också cybersäkerhet som diskuteras även här.

EDF har ett aktivt nätverk där IT-chefer och andra IT-roller träffas c:a två gånger per år. I IT-nätverket kan man ”bolla” problemställningar i vardagen och ta del av andras erfarenheter inom IT och dela med sig av sina egna. Vi samarbetar där det är möjligt. Nätverket är leverantörsoberoende.

Vill du veta mer? Kontakt: Håkan Sundberg, Energidataföreningen
hakan.sundberg@mytomorrow.se 

Kundservice

Kundservice i energiföretaget har genomgått snabba förändringar de senaste åren. Kundmötet har förändrats med många fler ärenden, oroliga kunder, och frågor kring mer avancerade produkter och tjänster. Samtidigt ska detta balanseras mot ökade interna krav på effektivisering.

EDF har en tradition att arbeta med kundservice då föreningen en gång i tiden startade med gemensam upphandling av kundinformationssystem. Idag genomför vi seminarier och frågan finns med på EDF:s årliga Energiarena.

Vill du veta mer? Kontakt: Stefan Backlund, Energidataföreningen, brantavagen21@gmail.com

Upphandling

Området inköp och upphandling har många utmaningar. Det handlar inte enbart om att bevaka och tillämpa nya regelförändringar inom LOU och LUF, utan stora förändringar kommer också i och med t.ex. de nya reglerna om renodling av elnätsverksamhet. Det blir många juridiska frågor som får genomslag i upphandlingarna.

EDF har en tradition att arbeta med inköps- och upphandlingsfrågor. Idag genomför vi seminarier och frågan finns med på EDF:s årliga Energiarena, där det går att ta del av andras erfarenheter inom upphandlingar/inköp och dela med sig av sina egna.

Vill du veta mer? Kontakt: Håkan Sundberg, Energidataföreningen
hakan.sundberg@mytomorrow.se 

Energibranschens utmaningar

Energibranschen och hela energisystemet har varit i stort fokus i samhällsdebatten bland annat beroende på de stora omvärldsförändringar som skett. Det handlar till exempel om intresset för energislag som solceller, havsbaserad vindkraft men även lagring i form av batterier och vätgas. Elsystemet har utmaningar. Marknaden behöver större flexibilitet och nya direktiv, som Ren energi-paketet, ska frigöra dess potential och tillvarata kundernas intressen.

EDF bevakar dessa förändringar och har de senaste åren genomfört ett antal seminarier, och vi är med och svarar på remisser där vi kan. Frågorna har också stort utrymme och tas också upp på EDF:s årliga Energiarena.

Vill du veta mer? Kontakt: Stefan Backlund, Energidataföreningen, brantavagen21@gmail.com